भाषा धर्म संस्कृति, बड्डीगै बिकृति

रेडियो मेलौली
अषाढ ०६ आईतबार,२०७८

१–की चेला जन्माइहै इजू, माटी मौतारीले ।
आफैकी झरन भयो, पीठीका भारीले ।।

२–सोची दीन्या कोईनाइ थीन, धर्म करमकी ।
कोई गट्टो मान्नाइन आब, लाज सरमकी ।।

३–कली कालमा हार खायो, संस्कृति नामले ।
मौतारीका आँखी आउसु, चेलाका कामले ।।

४–जती लेख्या नसकीन्या, बीकृतीका कूरा ।
मन्का बह पोखी दिउँकी, रयाका अधूरा ।।

५–कसेरी संस्कृति लोप, सत्यताकी हार ।
क्या भनू हृदका शब्द, नाइथी चमत्कार ।।

६–आफना कूलको मान, कर्म केके हून ।
लह लहै बीकृतीमा, बिर्ष्या जेजे हून ।।

७–असत्त्य हूर्काइली होईगै, सत्त्यता घट्टि गै ।
दीन् दोगूना रात् चौगूना, बीकृती बड्डी गै ।।

८–गात बस्न्या गाइका बाच्छा, रोड लैझाइ छाड़ी ।
सत्त्य छिपाइ असत्यले, धर्ती छाया पाड़ी ।।

९–धार्मतीर गाइको काम, गाइ कोइ साथ बर्ती ।
गाइ नभ्या धरम नाइथी, बड्डीगै बीकृती ।।

१०–धर्मले काज्क्रीया भन्छ, संस्कृति हो खास ।
क्रीया नाउमा मोज मस्ती, सराप् जूवा तास ।।

११–धेकावटी धर्मजसो, अधर्मी काम् छन ।
बीकृतीका पाना भीत्त, अगाड़ी नाम् छन ।।

१२–बीदेसकी बोली भाषा, बीदेसैको बास ।
आफ्नाकी ख्याल ठट्टा, परयाकी आस ।।

१३–डीस्को झाना बार झाना, पाटीहल झाना ।
घरमा सीतन छाड़ी, भड्डी दारू खाना ।।

१४–बाल्पन बोल्याकी भाषा, नीसूरी हून्लागी ।
हीन्दी अङ्ग्रेज् हूर्काइली भै, आफनी रून्लागी ।।

१५–हामरी डोटेली भाषा, देउड़ा धूमारीमा ।
डीजे पप् आधूनीक्, मौलीक बारीमा ।।

१६–आङड़ो नाइ घाङरो नाइ, चौबन्दी चोलीनाइ ।
औरत ज्याजसो भया, आफनी बोलीनाइ ।।

१७–जीन्स आया टाला हाली, आधाइ सरीर छोप्न्या ।
क्या भनू दगड़ी साइय्यौ, लाजी फैसन रोप्न्या ।।

१८–लाउनु खानू बोल्लू बास्सू, चाल्चलन जती ।
आफ्नो छाड़ी बीदेसीको, क्या बीगड़ी मती ।।

१९–लाज सरम क्याकी माण्णु, आफ्नी भाषा बोल ।
मौतारीका हीय मन, मुस्क्या हाँसो खोल ।।

२०–ओफ्नी भाषा बीर्ष्या हाम, हीन्दी फीलीमले ।
बोलीमा फरक पाड़्यो, साइका इलीमले ।।

२१–बोलीलेलै चीनाउदोथ्यो, संस्कृति नामलाइ ।
आफ्नी भाषा गट्टी माण्यो, क्या भणू फामलाइ ।।

२२–पूर्खान्ले दीयाका चीना, लोप हूनाइ गया ।
आज् भण्णा भोल बर्ति, कसा दीन अया ।।

२३–चाँड़ पर्ब रीतिरिवाज, संस्कारको लोप ।
हामै माइ कूबूद्दी आइ, बीकृतीका खोप ।।

२४–रीती रीवाज् बीसद्दूनाइ, संस्कृति स्याहाद्दु ।
पूर्खा रीत अगाड़ी ल्याइ, हृदयमा बाद्दू ।।

२५–मौतारीलाइ हँसाउनुछ, पूइ आफू हाँस्नूछ ।
पूर्खानकी अर्ती सीत, मूल् नाता गास्नूछ ।।

२६–मूखले भणी क्या फाइदाछ, अद्दू करम हो ।
संस्कृति बचाउनु लगै, ठूलो धरम हो ।।

२७–सत्य काम फल् मीठास, धर्म अरमनी ।
सफल हौला विखर पूग्न, कर्म अरमनी ।।

२८९आफ्नो भण्णू आफ्नोइ हून्छ, पराइको भरनाइ ।
पूर्खानको मान् राख्न, कसैखी डरनाइ ।।

रमेश भण्डारी आशु
मेलौली नगरपालिका ०४ तीताबै बामूनी बैतडी

Leave A Reply

Your email address will not be published.